تصور زاد و ولد «خال» اشتباه است

مکان شما:
رفتن به بالا