داروهائی که به تشخیص وزارت بهداشت، امکان سوء مصرف دارند، مشمول افزایش قیمت بیمه نخواهند شد.

مکان شما:
رفتن به بالا