فکر کردن زیاد، نشانه خوبی نیست

مکان شما:
رفتن به بالا